Obchodné podmienky

Úvodná strana >> Obchodné podmienky

Spokojnosť zákazníkov internetovej fotozberne www.online-fotografie.sk prevádzkovanej firmou Pavel Körner-FOTO, Panská 134/I, Jindřichův Hradec, IČO 11329416, DIČ CZ6407251488 má najvyššiu prioritu. Pre úspešnú spoluprácu uvádzame na nasledujúcich riadkoch tieto obchodné podmienky, ktoré sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu s našimi zákazníkmi.

1. Objednávky

www.online-fotografie.sk (ďalej len Fotolaboratória alebo zhotoviteľ) môže prevziať objednávky k spracovaniu len na základe ďalej uvedených obchodných podmienok. Zákazník týmto zaslaním objednávky k spracovaniu v plnom rozsahu pristupuje. Fotolaboratórium prevezme objednávku od zákazníka len pod podmienkou, že zákazník nebude mať v okamihu objednávky voči fotolaboratóriu žiadne dlhy. V prípade, že tieto dlhy existujú, má fotolaboratórium právo odmietnuť spracovanie objednávky až do vyriešenia platobného sporu.

2. Spracovanie

a) Fotolaboratórium ponúka kompletnú paletu bežného vyhotovenia fotografií i výrobkov fototlače, (fotodarčeky). Zhotovenie rozmeru fotografií a orezanie digitálnych fotografií (prispôsobenie strán) sa riadi zadaním z internetovej objednávky. Pokiaľ nebude objednávka jednoznačná, je pre zhotovenie fotografií považovaný za dohodnutý štandardný formát 10x15 cm. Orezanie s lesklým povrchom po 1 kuse z každej snímky. Vyhotovenia typu fotokalendára, veľkoformátových zväčšenín alebo fotodarčekov musí byť jednoznačné a zrejmé z objednávky.

b) Vyhotovenie štandardne prijatej a kompletne vyplnenej objednávky prebieha ihneď a automaticky. Neskoršie zmeny popr. zrušenie objednávky zákazníkom nie je možné, pokiaľ sa už so spracovaním objednávky začalo. Zákazník súhlasí s tým, že takú objednávku je povinný prevziať a riadne zaplatiť. Fotolaboratórium môže vymáhať prevzatie a zaplatenie objednávky právnou cestou, a to vrátane nákladov s týmto spojených.

c) Fotolaboratórium je oprávnené odmietnuť objednávku, ktorá obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, nie je vystavená v súlade s týmito OP a platnou ponukou služieb zhotoviteľa v uvedený deň, prípadne je neúplná či neurčitá. Fotolaboratórium je oprávnené rovnako kedykoľvek odmietnuť objednávku a spracovanie objednávky a v jej spracovaní nepokračovať, pokiaľ  táto obsahuje obrazový či iný materiál, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a obecnými pravidlami morálky – najmä pornografiu, detskú pornografiu, zobrazenie násilia na ľuďoch či zvieratách apod.

d) Fotolaboratórium nezodpovedá za kvalitu zasielaných dát – nedostatočné rozlíšenie (napr. foto z mobilného telefónu, nedostatočná ostrosť aebo chybná farebnosť u pôvodných dát) zhotoviteľ nehodnotí a toto nie je dôvodom k reklamácii. Objednávka bude spracovaná v čo najlepšej kvalite v rámci možností pôvodného obrazového súboru.

e) Ceny za zhotovenie sa riadia podľa denne aktualizovaného cenníka, zverejneného na našich webových stránkach www.online-fotografie.sk . Akčné ceny plaia výhradne po dobu akcie a pri splnení všetkých podmienok vyhlásených ku každej jednotlivej akcii zvlášť.

3. Doba spracovania, dodacia lehota

Platné orientačné doby spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na internetovej adrese www.online-fotografie.sk . Vo výnimočných prípadoch (napr. revízia, údržba či oprava výrobných strojov vo fotolaboratóriu, prestoje spôsobené čakaním na náhradné diely, nadmerný nepredpokladaný objem zákaziek v rámci najrôznejších akcií a taktiež prestoj spôsobený zásahom vyššej moci) môže doisť k predlženiu uvedenej orientačnej doby na spracovanie. Výkony Českej pošty, s.p. resp. ďalších dopravcov (doručenie zásielky) nie sme schopný ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady či zľavy za nedodržanie lehoty na jej spracovanie.

4. Záruka kvality

U jednoznačných nedostatkov spracovania má zákazník právo na uplatnenie reklamácie (§ 648 zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník). Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu vo veci vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné spracovanie a odtieň fotografií. Reklamácia musí byť nahlásená v písomnej forme v zákonnej záručnej lehote, to je v priebehu šiestich  mesiacov od dátumu prevzatia zásielky. Z prevádzkových dôvodov odporúčame reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do jedného mesiaca. Reklamáciu odporúčame zaslať doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar, daňový doklad a pôvodne odosielace vrecko alebo potvrdenie internetovej objednávky. Ďalej taktiež je nutné dodať pôvodné obrazové údaje pre posúdenie a prípadné prepracovanie objednávky. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijímané.

5. Ochrana osobných údajov

Zákazník súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby firmy Pavel Körner-FOTO. Súčasne berie na vedomie, že môže kedykoľvek zamietnuť ďalšie poskytovanie či používanie osobných údajov.

6. Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv všetkého materiálu, ktorý k spracovaniu odovzdáva. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť a všetky následky i prípadné škody v súvislosti s porušením autorských práv.

7. Zvláštne podmienky pre digitálny servis

a) Zhotoviteľ nepreberá žiadne záruky za prípadné poškodenia  alebo straty dát v priebehu elektronického prenosu.

b) Fotolaboratórium neponúka archiváciu digitálnych dát. Údaje zaslané online k spracovaniu sú priebežne podľa potreby fotolaboratória, najneskôr však do 10 dní, zo serveru vymazané.

c) Dáta je nutné posielať vo formátoch súborov jpg popr. tiff, avšak do veľkosti max.50 MB na 1 obrazový súbor. V prípade väčšieho súboru alebo iného formátu dát môže fotolaboratórium odmietnuť prevzatie objednávky na spracovanie.

d) Fotolaboratórium nenesie zodpovednosť za to, že farby na fotografiách budú stopercentne súhlasiť s dodanými súbormi. Fotolaboratórium si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia samostatne vylepšiť farbu a hustotu obrazových súborov u všetkých fotografií a dáta optimalizovať pre prenos po internete.

e) Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov a reklamácie ohľadne orezania (pomer strán „ideál“ alebo „klasik“) spracovaných digitálnych fotografií nebudú uznané.

f) U výrobkov fototlače sa jedná o potlač rôznych materiálov Vašimi osobnými fotografiami. Upozorňujeme na to, že sa nejedná o klasické fotografie, a preto nie je možné i cez vysoko vyvinutú techniku tlače, ktorá umožňuje veľmi dobré výsledky, zabrániť rozdielom vo farbe a štruktúre fotografií v porovnaní s fotopapierom. Tieto odchýlky vo farbe a štruktúre nie sú považované za nedostatky a neoprávňujú k reklamácii.

8.Ceny

Všetky ceny, pokiaľ nie je uvedené inak, sú v €.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka - vrátenie tovaru

Kupujúci má právo podľa novely občianskeho zákonníka č.367 / 2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je nutné ihneď vrátiť predmetný tovar na adresu predávajúceho, riadne zabalený v pôvodnej obale vr. všetkého príslušenstva a dokladov. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu, kde je nutné uviesť presnú adresu alebo bankový účet, kam bude poukázaná príslušná čiastka. Poplatky za poštovné a balné sa nevracajú a kupujúci nemá nárok na náhradu výdavkov spojených s vrátením tovaru. 

Kupujúci nemôže odstúpiť podľa odseku 7 od kúpnej zmluvy 

 

-na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho vedomia započaté - teda všetky objednanné fotografie, fotodarčeky a pod. 

-na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena je závislá na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa 

-na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo  zastaraniu. 

-Na dodávku audio alebo video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal 

-Na dodávku kníh, novín, periodík a časopisov 

-Spočívajúce v hre alebo v lotérii

10. Ďalšie dojednania

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o zhotovení veci na objednávku, pokiaľ sa zhotoviteľ a zákazník v písomnej forme nedohodnú o zmene, prípadne vylúčení týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a ďalej na internetovej adrese www.online-fotografie.sk

Jindřichův Hradec január 2013

1.Zakázka2.Fotografie3.Nastavení4.Přehled5.Platba6.Doprava7.Registrace8.Dokončení